Ajudes

Ajudes Estatals

Gestionades des dels Serveis Socials de les Comunitats Autònomes
familias monoparental

Seguretat social

Pensió de viduïtat

Prestació temporal de viduïtat

Pensió d'orfandat

Prestació d'orfandat

Prestació per naixement o adopció de fill

Increment de la duració del subsidi per maternitat no contributiu

Bonificació del 45% de les quotes a la seguretat social per la contractació de cuidadors familiars

Ingrés mínim vital: protecció reforçada.

Fiscalitat (IRPF)

Consideració de la família monoparental com a unitat familiar a l'efecte de la tributació conjunta.

Reduccions de la base imposable i mínim personal

Abonament anticipat de la deducció per a ascendents separats legalment, o sense vincle matrimonial, amb dos fills a càrrec

Habitatge

Ajuda a desnonats, suspensió i llançaments de desnonaments

Ajuda al lloguer

Moratòries de deute hipotecari

Bono social elèctric i tèrmic

En el cas d'unitats familiars integrades per un únic progenitor i, almenys, un menor, els límits de renda establits per a accedir als descomptes en la factura elèctrica s'incrementaran en 0’5 punts del IPREM (3.954,30 € més). Més informació: https://www.bonosocial.gob.es/

Així mateix, podran accedir al bo social tèrmic que es destina a consumidors vulnerables en relació amb la despesa d'energia per a calefacció, aigua calenta o cuina, amb independència de quin siga la font utilitzada. Per a més informació: http://www.bonotermico.gob.es/#inici

Poden telefonar al 91 806 69 55, indicant “Bon Térmico” en el motiu de la seua consulta.

en el motivo de su consulta.

Per a ampliar la informació contacte amb MONOFAMÍLIES.

Ajudes Autonómiques

Ajudes de la Comunitat Valenciana

Sempre que es dispose del títol de família monoparental:

– Deduccions en matrícules universitàries i de formació professional.

– Punts per a l’elecció de centre educatiu i beques de menjador.

– Ser un col·lectiu prioritari en ajudes al lloguer.

– Deduccions en el tram autonòmic de l’IRPF.

– Descomptes en espais culturals, metre-valència i TRAM, entre altres.

Convocatòria per a la concessió de subvencions directes a famílies monoparentals, per a compensar despeses de protecció de la salut en 2023 en aquest enllaç.